HeaderHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje zpracování hlaviček v proudu během deserializace.Represents the method that will handle processing of headers on the stream during deserialization.

public delegate System::Object ^ HeaderHandler(cli::array <Header ^> ^ headers);
public delegate object HeaderHandler(Header[] headers);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public delegate object HeaderHandler(Header[] headers);
type HeaderHandler = delegate of Header[] -> obj
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type HeaderHandler = delegate of Header[] -> obj
Public Delegate Function HeaderHandler(headers As Header()) As Object 

Parametry

headers
Header[]

Hlavičky událostiThe headers of the event.

Návratová hodnota

Object

Object, Který předává informace o vzdáleném volání funkce.A Object that conveys information about a remote function call.

Atributy

Poznámky

Headerobjekty slouží k předávání informací o vzdáleném volání funkce (například ID transakce nebo podpis metody).Header objects are used to convey information about a remote function call (for example, transaction ID or a method signature).

Když vytvoříte HeaderHandler , identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create a HeaderHandler, you identify the method that will handle the event. Přehled naleznete v tématu zpracování a vyvolávání událostí.For an overview, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro