RuntimeTypeHandle.Value RuntimeTypeHandle.Value RuntimeTypeHandle.Value RuntimeTypeHandle.Value Property

Definice

Získá popisovač pro typ reprezentovaný touto instancí.Gets a handle to the type represented by this instance.

public:
 property IntPtr Value { IntPtr get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public IntPtr Value { get; }
member this.Value : nativeint
Public ReadOnly Property Value As IntPtr

Hodnota vlastnosti

Popisovač typu reprezentovaného touto instancí.A handle to the type represented by this instance.

Zabezpečení

SecurityCriticalAttribute
Vyžaduje úplný vztah důvěryhodnosti pro bezprostředně volajícího.Requires full trust for the immediate caller. Tohoto člena nelze použít v kódu s částečnou důvěryhodností ani v transparentním kódu.This member cannot be used by partially trusted or transparent code.

Platí pro