SByte.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSingle(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToSingle(IFormatProvider).

 virtual float System.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSingle;
float IConvertible.ToSingle (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToSingle : IFormatProvider -> single
override this.System.IConvertible.ToSingle : IFormatProvider -> single
Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single Implements IConvertible.ToSingle

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Single

Hodnota aktuální instance převedená na Single .The value of the current instance, converted to a Single.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že SByte je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToSingle(SByte) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToSingle(SByte) method.

Platí pro