AsymmetricAlgorithm.Clear AsymmetricAlgorithm.Clear AsymmetricAlgorithm.Clear AsymmetricAlgorithm.Clear Method

Definice

Uvolní všechny prostředky používané AsymmetricAlgorithm třídy.Releases all resources used by the AsymmetricAlgorithm class.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak volat Clear metoda a uvolnit tak prostředky aktuální customCrypto objektu.The following code example demonstrates how to call the Clear method to release the resources of the current customCrypto object. Tento příklad kódu je součástí většího příkladu určeného pro AsymmetricAlgorithm třídy.This code example is part of a larger example provided for the AsymmetricAlgorithm class.

customCryptoAlgorithm->Clear();
customCrypto.Clear();
customCrypto.Clear()

Poznámky

Tato metoda je jednoduchá volání IDisposable.Dispose metody.This method is a simple call to the IDisposable.Dispose method.

Volání Dispose umožňuje prostředky používané AsymmetricAlgorithm třídy znovu přidělit pro jiné účely.Calling Dispose allows the resources used by the AsymmetricAlgorithm class to be reallocated for other purposes. Další informace o Dispose, naleznete v tématu Cleaning Up Unmanaged Resources.For more information about Dispose, see Cleaning Up Unmanaged Resources.

Platí pro

Viz také