CngAlgorithm.ECDiffieHellmanP521 CngAlgorithm.ECDiffieHellmanP521 CngAlgorithm.ECDiffieHellmanP521 CngAlgorithm.ECDiffieHellmanP521 Property

Definice

CngAlgorithm Získává objekt, který určuje algoritmus výměny klíčů Diffie-Hellman s eliptickou křivkou (ECDH), který používá křivku P-521.Gets a CngAlgorithm object that specifies an Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) key exchange algorithm that uses the P-521 curve.

public:
 static property System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ ECDiffieHellmanP521 { System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ get(); };
public static System.Security.Cryptography.CngAlgorithm ECDiffieHellmanP521 { get; }
member this.ECDiffieHellmanP521 : System.Security.Cryptography.CngAlgorithm
Public Shared ReadOnly Property ECDiffieHellmanP521 As CngAlgorithm

Hodnota vlastnosti

Objekt, který určuje algoritmus ECDH, který používá křivku P-521.An object that specifies an ECDH algorithm that uses the P-521 curve.

Platí pro