ECCurve.IsNamed ECCurve.IsNamed ECCurve.IsNamed ECCurve.IsNamed Property

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda typ křivky označuje pojmenované křivky.Gets a value that indicates whether the curve type indicates a named curve.

public:
 property bool IsNamed { bool get(); };
public bool IsNamed { get; }
member this.IsNamed : bool
Public ReadOnly Property IsNamed As Boolean

Hodnota vlastnosti

true Pokud křivka je pojmenované křivky; false pokud křivka je implicitní nebo explicitní křivky, (primární nebo charakteristiku 2).true if the curve is a named curve; false if the curve is an implicit or an explicit curve (either prime or characteristic 2).

Platí pro