ECCurve.Prime ECCurve.Prime ECCurve.Prime ECCurve.Prime Field

Definice

Prime určující základní pole.The prime specifying the base field. Platí jenom pro primární křivky.Applies only to prime curves.

public: cli::array <System::Byte> ^ Prime;
public byte[] Prime;
val mutable Prime : byte[]
Public Prime As Byte() 

Hodnota pole

Byte[]

Platí pro