HashAlgorithm.Clear HashAlgorithm.Clear HashAlgorithm.Clear HashAlgorithm.Clear Method

Definice

Uvolní všechny prostředky používané HashAlgorithm třídy.Releases all resources used by the HashAlgorithm class.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Poznámky

Tato metoda je jednoduchá volání IDisposable.Dispose metody.This method is a simple call to the IDisposable.Dispose method.

Volání Dispose umožňuje prostředky používané HashAlgorithm třídy znovu přidělit pro jiné účely.Calling Dispose allows the resources used by the HashAlgorithm class to be reallocated for other purposes. Další informace o Dispose, naleznete v tématu Cleaning Up Unmanaged Resources.For more information about Dispose, see Cleaning Up Unmanaged Resources.

Platí pro