HMAC.HashFinal HMAC.HashFinal HMAC.HashFinal HMAC.HashFinal Method

Definice

Při přepsání v odvozené třídě dokončí výpočet hodnoty hash po zpracování posledních dat objektem kryptografického streamu.When overridden in a derived class, finalizes the hash computation after the last data is processed by the cryptographic stream object.

protected:
 override cli::array <System::Byte> ^ HashFinal();
protected override byte[] HashFinal ();
override this.HashFinal : unit -> byte[]
Protected Overrides Function HashFinal () As Byte()

Návraty

Byte[]

Vypočítaný kód hash v bajtovém poli.The computed hash code in a byte array.

Poznámky

Tato metoda není volána kódem aplikace.This method is not called by application code. Tato metoda dokončí jakýkoliv částečný výpočet a vrátí správnou hodnotu hash datového proudu.This method finalizes any partial computation and returns the correct hash value of the data stream.

Platí pro

Viz také