HMAC.HashFinal HMAC.HashFinal HMAC.HashFinal HMAC.HashFinal Method

Definice

Při přepisu v odvozené třídě, dokončí výpočet hodnoty hash po poslední data zpracovává objekt kryptografické datového proudu.When overridden in a derived class, finalizes the hash computation after the last data is processed by the cryptographic stream object.

protected:
 override cli::array <System::Byte> ^ HashFinal();
protected override byte[] HashFinal ();
override this.HashFinal : unit -> byte[]
Protected Overrides Function HashFinal () As Byte()

Návraty

Byte[]

Vypočítaný algoritmus hash kód v bajtové pole.The computed hash code in a byte array.

Poznámky

Tuto metodu nevolá kód aplikace.This method is not called by application code. Tato metoda dokončí všechny částečné výpočtu a vrátí hodnotu správným hashovacím datového proudu.This method finalizes any partial computation and returns the correct hash value of the data stream.

Platí pro

Viz také