ICryptoTransform.CanReuseTransform Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda lze aktuální transformaci znovu použít.Gets a value indicating whether the current transform can be reused.

public:
 property bool CanReuseTransform { bool get(); };
public bool CanReuseTransform { get; }
member this.CanReuseTransform : bool
Public ReadOnly Property CanReuseTransform As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, zda lze aktuální transformaci znovu použít; v opačném případě false.true if the current transform can be reused; otherwise, false.

Platí pro

Viz také