PasswordDeriveBytes.Salt PasswordDeriveBytes.Salt PasswordDeriveBytes.Salt PasswordDeriveBytes.Salt Property

Definice

Získá nebo nastaví klíčové salt hodnotu pro tuto operaci.Gets or sets the key salt value for the operation.

public:
 property cli::array <System::Byte> ^ Salt { cli::array <System::Byte> ^ get(); void set(cli::array <System::Byte> ^ value); };
public byte[] Salt { get; set; }
member this.Salt : byte[] with get, set
Public Property Salt As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Hodnota řetězce salt klíče pro tuto operaci.The key salt value for the operation.

Výjimky

Klíčové salt hodnota je pevná a je proveden pokus o tuto hodnotu změnit.The key salt value is fixed and an attempt is made to change this value.

Poznámky

Slovníkový útok je útok, ve kterém se útočník pokouší dešifrovat zašifrovanou zprávu zašifrovanou hodnotu s dříve vypočítané šifrované hodnoty klíčů nejpravděpodobnější porovnáním.A dictionary attack is an attack in which the attacker attempts to decrypt an encrypted message by comparing the encrypted value with previously computed encrypted values for the most likely keys. Tento útok provádí mnohem obtížnější Úvod náhodných bajtů na konci hesla před odvození klíče.This attack is made much more difficult by the introduction of random bytes at the end of the password before the key derivation. Tyto náhodné bajty jsou označovány jako hodnota salt.These random bytes are known as salt.

Platí pro

Viz také