SHA1Managed.HashCore SHA1Managed.HashCore SHA1Managed.HashCore SHA1Managed.HashCore Method

Definice

Přetížení

HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>)
HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32)

Data zapsaná do objektu směruje SHA1Managed hashovací algoritmus pro výpočet hodnoty hash.Routes data written to the object into the SHA1Managed hash algorithm for computing the hash.

HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>)

protected:
 override void HashCore(ReadOnlySpan<System::Byte> source);
protected override void HashCore (ReadOnlySpan<byte> source);
override this.HashCore : ReadOnlySpan<byte> -> unit
Protected Overrides Sub HashCore (source As ReadOnlySpan(Of Byte))

Parametry

source
ReadOnlySpan<Byte>

HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32)

Data zapsaná do objektu směruje SHA1Managed hashovací algoritmus pro výpočet hodnoty hash.Routes data written to the object into the SHA1Managed hash algorithm for computing the hash.

protected:
 override void HashCore(cli::array <System::Byte> ^ data, int start, int length);
protected override void HashCore (byte[] data, int start, int length);
override this.HashCore : byte[] * int * int -> unit
Protected Overrides Sub HashCore (data As Byte(), start As Integer, length As Integer)

Parametry

array
Byte[]

Vstupní data.The input data.

ibStart
Int32 Int32 Int32 Int32

Posun do bajtového pole, ze kterého chcete začít používat data.The offset into the byte array from which to begin using data.

cbSize
Int32 Int32 Int32 Int32

Počet bajtů v pole, které chcete použít jako data.The number of bytes in the array to use as data.

Viz také

Platí pro