SymmetricAlgorithm.KeySize SymmetricAlgorithm.KeySize SymmetricAlgorithm.KeySize SymmetricAlgorithm.KeySize Property

Definice

Získá nebo nastaví velikost v bitech, tajné klíče používané symetrický algoritmus.Gets or sets the size, in bits, of the secret key used by the symmetric algorithm.

public:
 virtual property int KeySize { int get(); void set(int value); };
public virtual int KeySize { get; set; }
member this.KeySize : int with get, set
Public Overridable Property KeySize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost v bitech, tajné klíče používané symetrický algoritmus.The size, in bits, of the secret key used by the symmetric algorithm.

Výjimky

Velikost klíče není platný.The key size is not valid.

Poznámky

Platná velikost klíče jsou určena pomocí provedení určitého symetrický algoritmus a jsou uvedeny v LegalKeySizes vlastnost.The valid key sizes are specified by the particular symmetric algorithm implementation and are listed in the LegalKeySizes property.

Platí pro

Viz také