SymmetricAlgorithm.KeySize SymmetricAlgorithm.KeySize SymmetricAlgorithm.KeySize SymmetricAlgorithm.KeySize Property

Definice

Získá nebo nastaví velikost tajného klíče používaného symetrickým algoritmem v bitech.Gets or sets the size, in bits, of the secret key used by the symmetric algorithm.

public:
 virtual property int KeySize { int get(); void set(int value); };
public virtual int KeySize { get; set; }
member this.KeySize : int with get, set
Public Overridable Property KeySize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost tajného klíče používaného symetrickým algoritmem v bitech.The size, in bits, of the secret key used by the symmetric algorithm.

Výjimky

Velikost klíče není platná.The key size is not valid.

Poznámky

Platné velikosti klíčů jsou určeny pomocí konkrétní implementace symetrického algoritmu a jsou uvedeny ve LegalKeySizes vlastnosti.The valid key sizes are specified by the particular symmetric algorithm implementation and are listed in the LegalKeySizes property.

Platí pro

Viz také