SiteMembershipCondition.Equals(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda je lokalita ze zadaného SiteMembershipCondition objektu ekvivalentní lokalitě obsažené v aktuálním SiteMembershipCondition.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ o);
public override bool Equals (object o);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (o As Object) As Boolean

Parametry

o
Object

Objekt SiteMembershipCondition , který se má porovnat s aktuálním SiteMembershipCondition.

Návraty

Boolean

true je-li lokalita ze zadaného SiteMembershipCondition objektu ekvivalentní lokalitě obsažené v aktuálním SiteMembershipCondition; v opačném případě false.

Implementuje

Výjimky

Vlastnost Site aktuálního objektu nebo zadaného objektu je null.

Platí pro