SiteMembershipCondition.Site Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví web, pro který podmínky členství testuje.

public:
 property System::String ^ Site { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Site { get; set; }
member this.Site : string with get, set
Public Property Site As String

Hodnota vlastnosti

String

Web, pro který se podmínka členství testuje.

Výjimky

Došlo k pokusu o nastavení Site null.

Došlo k pokusu o nastavení Site na neplatnou Sitehodnotu .

Poznámky

Tato vlastnost je spárována s webem, ze kterého sestavení kódu pochází k otestování podmínky členství.

Platí pro