String.CopyTo(Int32, Char[], Int32, Int32) String.CopyTo(Int32, Char[], Int32, Int32) String.CopyTo(Int32, Char[], Int32, Int32) String.CopyTo(Int32, Char[], Int32, Int32) Method

Definice

Zkopíruje zadaný počet znaků ze zadané pozice v této instanci na zadanou pozici v poli znaků Unicode.Copies a specified number of characters from a specified position in this instance to a specified position in an array of Unicode characters.

public:
 void CopyTo(int sourceIndex, cli::array <char> ^ destination, int destinationIndex, int count);
public void CopyTo (int sourceIndex, char[] destination, int destinationIndex, int count);
member this.CopyTo : int * char[] * int * int -> unit
Public Sub CopyTo (sourceIndex As Integer, destination As Char(), destinationIndex As Integer, count As Integer)

Parametry

sourceIndex
Int32 Int32 Int32 Int32

Index prvního znaku v této instanci, který se má zkopírovatThe index of the first character in this instance to copy.

destination
Char[]

Pole znaků Unicode, na které se zkopírují znaky v této instanci.An array of Unicode characters to which characters in this instance are copied.

destinationIndex
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, ve destination kterém začíná operace kopírováníThe index in destination at which the copy operation begins.

count
Int32 Int32 Int32 Int32

Počet znaků v této instanci, do které se mají destinationkopírovat.The number of characters in this instance to copy to destination.

Výjimky

sourceIndex, destinationIndex, nebo count je negativnísourceIndex, destinationIndex, or count is negative -nebo--or- sourceIndexneidentifikuje pozici v aktuální instanci.sourceIndex does not identify a position in the current instance.

-nebo--or- destinationIndexneidentifikuje platný index v destination poli.destinationIndex does not identify a valid index in the destination array.

-nebo--or- countje větší než délka dílčího řetězce od sourceIndex do konce této instance.count is greater than the length of the substring from sourceIndex to the end of this instance -nebo--or- countje větší než délka podpole od destinationIndex do konce destination pole.count is greater than the length of the subarray from destinationIndex to the end of the destination array.

Příklady

Následující příklad ukazuje CopyTo metodu.The following example demonstrates the CopyTo method.

using namespace System;
int main()
{
  
  // Embed an array of characters in a string
  String^ strSource = "changed";
  array<Char>^destination = {'T','h','e',' ','i','n','i','t','i','a','l',' ','a','r','r','a','y'};
  
  // Print the char array
  Console::WriteLine( destination );
  
  // Embed the source string in the destination string
  strSource->CopyTo( 0, destination, 4, strSource->Length );
  
  // Print the resulting array
  Console::WriteLine( destination );
  strSource = "A different string";
  
  // Embed only a section of the source string in the destination
  strSource->CopyTo( 2, destination, 3, 9 );
  
  // Print the resulting array
  Console::WriteLine( destination );
}
// The example displays the following output:
//    The initial array
//    The changed array
//    Thedifferentarray
using System;

public class CopyToTest {
  public static void Main() {

    // Embed an array of characters in a string
    string strSource = "changed";
  char [] destination = { 'T', 'h', 'e', ' ', 'i', 'n', 'i', 't', 'i', 'a', 'l', ' ',
        'a', 'r', 'r', 'a', 'y' };

    // Print the char array
    Console.WriteLine( destination );

    // Embed the source string in the destination string
    strSource.CopyTo ( 0, destination, 4, strSource.Length );

    // Print the resulting array
    Console.WriteLine( destination );

    strSource = "A different string";

    // Embed only a section of the source string in the destination
    strSource.CopyTo ( 2, destination, 3, 9 );

    // Print the resulting array
    Console.WriteLine( destination );
  }
}
// The example displays the following output:
//    The initial array
//    The changed array
//    Thedifferentarray
Public Class CopyToTest
  Public Shared Sub Main()
    ' Embed an array of characters in a string
    Dim strSource As String = "changed"
    Dim destination As Char() = {"T"c, "h"c, "e"c, " "c, "i"c, "n"c, "i"c, _
          "t"c, "i"c, "a"c, "l"c, " "c, "a"c, "r"c, "r"c, "a"c, "y"c}

    ' Print the char array
    Console.WriteLine(destination)

    ' Embed the source string in the destination string
    strSource.CopyTo(0, destination, 4, strSource.Length)

    ' Print the resulting array
    Console.WriteLine(destination)

    strSource = "A different string"

    ' Embed only a section of the source string in the destination
    strSource.CopyTo(2, destination, 3, 9)

    ' Print the resulting array
    Console.WriteLine(destination)
  End Sub 
End Class 
' The example displays the following output:
'    The initial array
'    The changed array
'    Thedifferentarray

Poznámky

Tato metoda kopíruje count znaky sourceIndex z pozice této destination instance do destinationIndex pozice pole znaků.This method copies count characters from the sourceIndex position of this instance to the destinationIndex position of destination character array. Tato metoda nemění velikost destination pole znaků. musí mít dostatečný počet prvků pro přizpůsobení kopírovaných znaků nebo metoda ArgumentOutOfRangeExceptionvyvolá.This method does not resize the destination character array; it must have a sufficient number of elements to accommodate the copied characters or the method throws an ArgumentOutOfRangeException.

sourceIndexa destinationIndex jsou založené na nule.sourceIndex and destinationIndex are zero-based.

Platí pro

Viz také