String.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) String.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) String.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Method

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDouble(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDouble(IFormatProvider).

 virtual double System.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDouble;
double IConvertible.ToDouble (IFormatProvider provider);
Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double Implements IConvertible.ToDouble

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního String objektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Výjimky

Hodnotu aktuálního String objektu nelze analyzovat.The value of the current String object cannot be parsed.

Hodnota aktuálního String objektu je číslo MinValue menší nebo MaxValuerovno.The value of the current String object is a number less than MinValue or greater than MaxValue.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, String že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToDouble(String, IFormatProvider) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToDouble(String, IFormatProvider) method.

Platí pro