String.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) String.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Method

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToType(Type, IFormatProvider).For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);

Parametry

type
Type Type

Typ vráceného objektu.The type of the returned object.

provider
IFormatProvider IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního String objektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Výjimky

typeje null.type is null.

Hodnota aktuálního String objektu nemůže být převedena na typ určený type parametrem.The value of the current String object cannot be converted to the type specified by the type parameter.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, String že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat ChangeType metodu.The recommended alternative is to call the ChangeType method.

Platí pro