String.Trim String.Trim String.Trim String.Trim Method

Definice

Vrátí nový řetězec, ve kterém jsou odebrány všechny úvodní a koncové výskyty sady zadaných znaků z aktuálního String objektu.Returns a new string in which all leading and trailing occurrences of a set of specified characters from the current String object are removed.

Přetížení

Trim(Char[]) Trim(Char[]) Trim(Char[]) Trim(Char[])

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady znaků zadané v poli z aktuálního String objektu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of characters specified in an array from the current String object.

Trim(Char) Trim(Char) Trim(Char) Trim(Char)
Trim() Trim() Trim() Trim()

Odebere všechny úvodní a koncové prázdné znaky z aktuálního String objektu.Removes all leading and trailing white-space characters from the current String object.

Trim(Char[]) Trim(Char[]) Trim(Char[]) Trim(Char[])

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady znaků zadané v poli z aktuálního String objektu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of characters specified in an array from the current String object.

public:
 System::String ^ Trim(... cli::array <char> ^ trimChars);
public string Trim (params char[] trimChars);
member this.Trim : char[] -> string
Public Function Trim (ParamArray trimChars As Char()) As String

Parametry

trimChars
Char[]

Pole znaků Unicode, které se má odebrat, nullnebo.An array of Unicode characters to remove, or null.

Návraty

Řetězec, který zůstane po všech výskytech znaků v trimChars parametru, je odebrán z začátku a na konci aktuálního řetězce.The string that remains after all occurrences of the characters in the trimChars parameter are removed from the start and end of the current string. Pokud trimChars jenull nebo prázdné pole, místo toho se odeberou prázdné prázdné znaky.If trimChars is null or an empty array, white-space characters are removed instead. Pokud nelze z aktuální instance oříznout žádné znaky, metoda vrátí aktuální instanci beze změny.If no characters can be trimmed from the current instance, the method returns the current instance unchanged.

Příklady

Následující příklad používá String.Trim(Char[]) metodu pro odebrání mezer, hvězdičky (*) a apostrof (') znaků z řetězce.The following example uses the String.Trim(Char[]) method to remove space, asterisk (*), and apostrophe (') characters from a string.

using namespace System;

void main()
{
  array<Char>^ charsToTrim = { L'*', L' ', L'\\' };
  String^ banner = "*** Much Ado About Nothing ***";
  String^ result = banner->Trim(charsToTrim);
  Console::WriteLine("Trimmmed\n  {0}\nto\n  '{1}'", banner, result);
}
// The example displays the following output:
//    Trimmmed
//     *** Much Ado About Nothing ***
//    to
//     'Much Ado About Nothing'
char[] charsToTrim = { '*', ' ', '\''};
string banner = "*** Much Ado About Nothing ***";
string result = banner.Trim(charsToTrim);
Console.WriteLine("Trimmmed\n  {0}\nto\n  '{1}'", banner, result);

// The example displays the following output:
//    Trimmmed
//     *** Much Ado About Nothing ***
//    to
//     'Much Ado About Nothing'
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim charsToTrim() As Char = { "*"c, " "c, "'"c}
   Dim banner As String = "*** Much Ado About Nothing ***"
   Dim result As String = banner.Trim(charsToTrim)
   Console.WriteLine("Trimmmed{0}  {1}{0}to{0}  '{2}'", _
            vbCrLf, banner, result)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Trimmmed
'     *** Much Ado About Nothing ***
'    to
'     'Much Ado About Nothing'

Poznámky

Metoda odebere z aktuálního řetězce všechny úvodní a koncové znaky, které jsou trimChars v parametru. TrimThe Trim method removes from the current string all leading and trailing characters that are in the trimChars parameter. Každá počáteční a koncová operace ořezávání se zastaví, když dojde k znaku, trimChars který není v.Each leading and trailing trim operation stops when a character that is not in trimChars is encountered. Pokud je aktuální řetězec například "123abc456xyz789" a trimChars obsahuje číslice od "1" až "9" Trim , metoda vrátí "abc456xyz".For example, if the current string is "123abc456xyz789" and trimChars contains the digits from "1" through "9", the Trim method returns "abc456xyz".

Poznámka

Trim Pokud metoda odebere z aktuální instance všechny znaky, tato metoda neupraví hodnotu aktuální instance.If the Trim method removes any characters from the current instance, this method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, ve kterém jsou odebrány všechny úvodní a koncové trimChars znaky nalezené v aktuální instanci.Instead, it returns a new string in which all leading and trailing trimChars characters found in the current instance are removed.

Pokud se aktuální řetězec rovná Empty nebo všechny znaky v aktuální instanci sestávají ze znaků trimChars v poli, vrátí Emptymetoda.If the current string equals Empty or all the characters in the current instance consist of characters in the trimChars array, the method returns Empty.

Pokud trimChars true Char.IsWhiteSpace je null nebo prázdné pole, tato metoda odstraní všechny úvodní nebo koncové znaky, jejichž výsledkem je metoda vracející se, když jsou předány metodě,If trimChars is null or an empty array, this method removes any leading or trailing characters that result in the method returning true when they are passed to the Char.IsWhiteSpace method,

Poznámky pro volající

A starší verze udržuje interní seznam prázdných znaků, který tato metoda ořízne, pokud trimChars je null nebo prázdné pole. .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1The .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 and earlier versions maintains an internal list of white-space characters that this method trims if trimChars is null or an empty array. trimChars null true Počínaje parametrem .NET Framework 4.NET Framework 4, pokud je nebo prázdné pole, metoda ořízne všechny prázdné znaky Unicode (tj. znaky, které vyvolávají návratovou hodnotu, když jsou předány IsWhiteSpace(Char) metodě).Starting with the .NET Framework 4.NET Framework 4, if trimChars is null or an empty array, the method trims all Unicode white-space characters (that is, characters that produce a true return value when they are passed to the IsWhiteSpace(Char) method). Z důvodu této Trim() změny metoda .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 v a starších verzích odebere dva znaky, nulovou šířku (u + 200B) a nulovou šířku mezer (u + Trim() FEFF), .NET Framework 4.NET Framework 4že metoda v a novějších verzích neodebírat.Because of this change, the Trim() method in the .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 and earlier versions removes two characters, ZERO WIDTH SPACE (U+200B) and ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE (U+FEFF), that the Trim() method in the .NET Framework 4.NET Framework 4and later versions does not remove. Kromě toho Trim() metoda .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 v a starších verzích neořízne tři prázdné znaky Unicode: MONGOLSKÁ čárka (U + 180E), ZÚŽENí prostoru bez mezer (U + 202F) a středního MATEMATICKÉho prostoru (U + 205F).In addition, the Trim() method in the .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 and earlier versions does not trim three Unicode white-space characters: MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR (U+180E), NARROW NO-BREAK SPACE (U+202F), and MEDIUM MATHEMATICAL SPACE (U+205F).

Viz také

Trim(Char) Trim(Char) Trim(Char) Trim(Char)

public:
 System::String ^ Trim(char trimChar);
public string Trim (char trimChar);
member this.Trim : char -> string
Public Function Trim (trimChar As Char) As String

Parametry

trimChar
Char Char Char Char

Návraty

Trim() Trim() Trim() Trim()

Odebere všechny úvodní a koncové prázdné znaky z aktuálního String objektu.Removes all leading and trailing white-space characters from the current String object.

public:
 System::String ^ Trim();
public string Trim ();
member this.Trim : unit -> string
Public Function Trim () As String

Návraty

Řetězec, který zůstane po odebrání všech prázdných znaků, ze začátku a konce aktuálního řetězce.The string that remains after all white-space characters are removed from the start and end of the current string. Pokud nelze z aktuální instance oříznout žádné znaky, metoda vrátí aktuální instanci beze změny.If no characters can be trimmed from the current instance, the method returns the current instance unchanged.

Příklady

Následující příklad používá String.Trim() metodu k odebrání jakékoli nadbytečné prázdné znaky z řetězců zadaných uživatelem před jejich zřetězením.The following example uses the String.Trim() method to remove any extra white space from strings entered by the user before concatenating them.

using namespace System;

void main()
{
  Console::Write("Enter your first name: ");
  String^ firstName = Console::ReadLine();
  
  Console::Write("Enter your middle name or initial: ");
  String^ middleName = Console::ReadLine();
  
  Console::Write("Enter your last name: ");
  String^ lastName = Console::ReadLine();
  
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine("You entered '{0}', '{1}', and '{2}'.",
           firstName, middleName, lastName);
  
  String^ name = ((firstName->Trim() + " " + middleName->Trim())->Trim() + " " +
         lastName->Trim())->Trim();
  Console::WriteLine("The result is " + name + ".");
}
// The following is possible output from this example:
//    Enter your first name:  John
//    Enter your middle name or initial:
//    Enter your last name:  Doe
//    
//    You entered '  John ', '', and '  Doe'.
//    The result is John Doe.
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    Console.Write("Enter your first name: ");
    string firstName = Console.ReadLine();
   
    Console.Write("Enter your middle name or initial: ");
    string middleName = Console.ReadLine();
   
    Console.Write("Enter your last name: ");
    string lastName = Console.ReadLine();
   
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("You entered '{0}', '{1}', and '{2}'.", 
            firstName, middleName, lastName);
   
    string name = ((firstName.Trim() + " " + middleName.Trim()).Trim() + " " + 
          lastName.Trim()).Trim();
    Console.WriteLine("The result is " + name + ".");

    // The following is a possible output from this example:
    //    Enter your first name:  John
    //    Enter your middle name or initial:
    //    Enter your last name:  Doe
    //    
    //    You entered '  John ', '', and '  Doe'.
    //    The result is John Doe.
  }
}
Module Example
  Public Sub Main()
   Console.Write("Enter your first name: ")
   Dim firstName As String = Console.ReadLine()
   
   Console.Write("Enter your middle name or initial: ")
   Dim middleName As String = Console.ReadLine()
   
   Console.Write("Enter your last name: ")
   Dim lastName As String = Console.ReadLine
   
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("You entered '{0}', '{1}', and '{2}'.", _
            firstName, middleName, lastName)
            
   Dim name As String = ((firstName.Trim() + " " + middleName.Trim()).Trim() _
              + " " + lastName.Trim()).Trim()            
   Console.WriteLine("The result is " + name + ".")
  End Sub
End Module
' The following is possible output from this example:
'    Enter your first name:  John
'    Enter your middle name or initial:
'    Enter your last name:  Doe
'    
'    You entered '  John ', '', and '  Doe'.
'    The result is John Doe.

Poznámky

Trim Metoda odebere z aktuálního řetězce všechny úvodní a koncové prázdné znaky.The Trim method removes from the current string all leading and trailing white-space characters. Každá počáteční a koncová operace ořezávání se zastaví, když se narazí na neprázdný znak.Each leading and trailing trim operation stops when a non-white-space character is encountered. Pokud je aktuální řetězec například "abc xyz", Trim vrátí metoda "abc xyz".For example, if the current string is " abc xyz ", the Trim method returns "abc xyz". Chcete-li odebrat prázdné znaky mezi slovy v řetězci, použijte regulární výrazy .NET.To remove white-space characters between words in a string, use .NET Regular Expressions.

Poznámka

Trim Pokud metoda odebere z aktuální instance všechny znaky, tato metoda neupraví hodnotu aktuální instance.If the Trim method removes any characters from the current instance, this method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, ve kterém jsou odebrány všechny úvodní a koncové prázdné znaky, které byly nalezeny v aktuální instanci.Instead, it returns a new string in which all leading and trailing white space characters found in the current instance are removed.

Pokud se aktuální řetězec rovná Empty nebo všechny znaky v aktuální instanci skládají z prázdných znaků, vrátí Emptymetoda.If the current string equals Empty or all the characters in the current instance consist of white-space characters, the method returns Empty.

Prázdné znaky jsou definovány standardem Unicode.White-space characters are defined by the Unicode standard. Metoda odstraní úvodní a koncové znaky, které vytvoří návratovou true hodnotu, když jsou předány Char.IsWhiteSpace metodě. Trim()The Trim() method removes any leading and trailing characters that produce a return value of true when they are passed to the Char.IsWhiteSpace method.

Poznámky pro volající

.NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 A starší verze uchovávají interní seznam prázdných znaků, které tato metoda ořízne.The .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 and earlier versions maintain an internal list of white-space characters that this method trims. Počínaje metodou true IsWhiteSpace(Char) , metoda ořízne všechny prázdné znaky Unicode (tj. znaky, které vyvolávají návratovou hodnotu, pokud jsou předány metodě). .NET Framework 4.NET Framework 4Starting with the .NET Framework 4.NET Framework 4, the method trims all Unicode white-space characters (that is, characters that produce a true return value when they are passed to the IsWhiteSpace(Char) method). Z důvodu této Trim() změny metoda .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 v a starších verzích odebere dva znaky, nulovou šířku (u + 200B) a nulovou šířku mezer (u + Trim() FEFF), .NET Framework 4.NET Framework 4že metoda v a novějších verzích neodebírat.Because of this change, the Trim() method in the .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 and earlier versions removes two characters, ZERO WIDTH SPACE (U+200B) and ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE (U+FEFF), that the Trim() method in the .NET Framework 4.NET Framework 4and later versions does not remove. Kromě toho Trim() metoda .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 v a starších verzích neořízne tři prázdné znaky Unicode: MONGOLSKÁ čárka (U + 180E), ZÚŽENí prostoru bez mezer (U + 202F) a středního MATEMATICKÉho prostoru (U + 205F).In addition, the Trim() method in the .NET Framework 3.5 SP1.NET Framework 3.5 SP1 and earlier versions does not trim three Unicode white-space characters: MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR (U+180E), NARROW NO-BREAK SPACE (U+202F), and MEDIUM MATHEMATICAL SPACE (U+205F).

Viz také

Platí pro