JsonSerializerDefaults Výčet

Definice

Určuje výchozí možnosti serializace založené na scénáři, které lze použít k vytvoření JsonSerializerOptions instance.Specifies scenario-based default serialization options that can be used to construct a JsonSerializerOptions instance.

public enum class JsonSerializerDefaults
public enum JsonSerializerDefaults
type JsonSerializerDefaults = 
Public Enum JsonSerializerDefaults
Dědičnost
JsonSerializerDefaults

Pole

General 0

Hodnoty možností pro obecné účely.General-purpose option values. Jedná se o stejná nastavení, která se používají, pokud JsonSerializerDefaults není zadán člen.These are the same settings that are applied if a JsonSerializerDefaults member isn't specified.

Informace o výchozích hodnotách vlastností, které jsou aplikovány, naleznete v tématu JsonSerializerOptions Properties.For information about the default property values that are applied, see JsonSerializerOptions properties.

Web 1

Hodnoty možností, které jsou vhodné pro webové scénáře.Option values appropriate to Web-based scenarios.

Tento člen znamená, že:This member implies that:

– Názvy vlastností se považují za nerozlišování velkých a malých písmen.- Property names are treated as case-insensitive.

– formátování názvu camelCase by mělo být zaměstnáno.- "camelCase" name formatting should be employed.

– Čísla v uvozovkách (řetězce JSON pro číselné vlastnosti) jsou povolená.- Quoted numbers (JSON strings for number properties) are allowed.

Platí pro