Regex.Options Vlastnost

Definice

Získá možnosti, které byly předány do konstruktoru Regex .

public:
 property System::Text::RegularExpressions::RegexOptions Options { System::Text::RegularExpressions::RegexOptions get(); };
public System.Text.RegularExpressions.RegexOptions Options { get; }
member this.Options : System.Text.RegularExpressions.RegexOptions
Public ReadOnly Property Options As RegexOptions

Hodnota vlastnosti

RegexOptions

Jeden nebo více členů výčtu RegexOptions , které představují možnosti, které byly předány konstruktoru Regex .

Poznámky

Hodnota Options vlastnosti se skládá z jednoho nebo více členů výčtu RegexOptions . Pokud v konstruktoru Regex třídy nebyly definovány žádné možnosti, jeho hodnota je RegexOptions.None. Dostupné možnosti jsou podrobně popsány v tématu Možnosti regulárního výrazu .

Všimněte si, že Options vlastnost neodráží vložené možnosti definované v samotném vzoru regulárního výrazu.

Poznámky pro dědice

Regex je základní třída regulárních výrazů vytvořených metodou CompileToAssembly . Tyto zkompilované regulární výrazy používají implementaci Options základní třídy vlastnosti. Pokud volána z odvozené třídy, Options vrátí vlastnost možnosti, které byly předány options parametru RegexCompilationInfo konstruktor třídy, který byl použit k definování regulárního výrazu.

Platí pro

Viz také