StringBuilder.MaxCapacity Vlastnost

Definice

Získá maximální kapacitu této instance.Gets the maximum capacity of this instance.

public:
 property int MaxCapacity { int get(); };
public int MaxCapacity { get; }
member this.MaxCapacity : int
Public ReadOnly Property MaxCapacity As Integer

Hodnota vlastnosti

Maximální počet znaků, které může tato instance uchovávat.The maximum number of characters this instance can hold.

Poznámky

Maximální kapacita této implementace je Int32.MaxValue.The maximum capacity for this implementation is Int32.MaxValue. Tato hodnota je však specifická pro konkrétní implementaci a může být odlišná v jiných nebo novějších implementacích.However, this value is implementation-specific and might be different in other or later implementations. Můžete explicitně nastavit maximální kapacitu objektu StringBuilder voláním konstruktoru StringBuilder(Int32, Int32).You can explicitly set the maximum capacity of a StringBuilder object by calling the StringBuilder(Int32, Int32) constructor.

V rozhraní .NET Core a v .NET Framework 4,0 a novějších verzích při vytváření instance objektu StringBuilder voláním konstruktoru StringBuilder(Int32, Int32) může být délka i kapacita instance StringBuilder větší než hodnota jeho MaxCapacity vlastnosti.In .NET Core and in the .NET Framework 4.0 and later versions, when you instantiate the StringBuilder object by calling the StringBuilder(Int32, Int32) constructor, both the length and the capacity of the StringBuilder instance can grow beyond the value of its MaxCapacity property. K tomu může dojít, zejména když zavoláte Append(String) a AppendFormat(String, Object) metody pro připojení malých řetězců.This can occur particularly when you call the Append(String) and AppendFormat(String, Object) methods to append small strings.

Platí pro