Task.Exception Vlastnost

Definice

Získá AggregateException, který způsobil předčasné ukončení Task.Gets the AggregateException that caused the Task to end prematurely. Pokud se Task úspěšně dokončil nebo ještě nevolala žádná výjimka, vrátí se null.If the Task completed successfully or has not yet thrown any exceptions, this will return null.

public:
 property AggregateException ^ Exception { AggregateException ^ get(); };
public AggregateException Exception { get; }
member this.Exception : AggregateException
Public ReadOnly Property Exception As AggregateException

Hodnota vlastnosti

AggregateException, která způsobila předčasné ukončení Task.The AggregateException that caused the Task to end prematurely.

Poznámky

Úlohy, které vyvolávají neošetřené výjimky, ukládají výslednou výjimku a šíří je zabaleny do AggregateException v voláních Wait nebo v přístupu k vlastnosti Exception.Tasks that throw unhandled exceptions store the resulting exception and propagate it wrapped in a AggregateException in calls to Wait or in accesses to the Exception property. Jakékoli výjimky, které nejsou pozorovány v době, kdy je instance úlohy uvolněna z paměti, budou šířeny do finalizačního vlákna.Any exceptions not observed by the time the task instance is garbage collected will be propagated on the finalizer thread. Další informace a příklad naleznete v tématu zpracování výjimek (Task Parallel Library).For more information and an example, see Exception Handling (Task Parallel Library).

Platí pro