Task.IsCompleted Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda byla úloha dokončena.Gets a value that indicates whether the task has completed.

public:
 property bool IsCompleted { bool get(); };
public bool IsCompleted { get; }
member this.IsCompleted : bool
Public ReadOnly Property IsCompleted As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, jestli se úkol dokončil (to znamená, že úloha je v jednom ze tří konečných stavů: RanToCompletion, Faultednebo Canceled); v opačném případě false.true if the task has completed (that is, the task is in one of the three final states: RanToCompletion, Faulted, or Canceled); otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Důležité

Načtení hodnoty vlastnosti Task.IsCompleted neblokuje volající vlákno, dokud se úloha nedokončí.Retrieving the value of the Task.IsCompleted property does not block the calling thread until the task has completed.

Platí pro