ValueTask<TResult>.Preserve Metoda

Definice

Získá ValueTask<TResult> , který může být použit kdykoli v budoucnosti.Gets a ValueTask<TResult> that may be used at any point in the future.

public:
 System::Threading::Tasks::ValueTask<TResult> Preserve();
public System.Threading.Tasks.ValueTask<TResult> Preserve ();
member this.Preserve : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask<'Result>
Public Function Preserve () As ValueTask(Of TResult)

Návraty

ValueTask<TResult>

Objekt úlohy pro budoucí použití.A task object for future use.

Platí pro