Thread.MemoryBarrier Metoda

Definice

Synchronizuje přístup k paměti následujícím způsobem: procesor, který spouští aktuální vlákno, nemůže změnit pořadí instrukcí tak, aby přístup k paměti před voláním MemoryBarrier() prováděl po přístupu k paměti, které následují po volání MemoryBarrier().Synchronizes memory access as follows: The processor executing the current thread cannot reorder instructions in such a way that memory accesses prior to the call to MemoryBarrier() execute after memory accesses that follow the call to MemoryBarrier().

public:
 static void MemoryBarrier();
public static void MemoryBarrier ();
static member MemoryBarrier : unit -> unit
Public Shared Sub MemoryBarrier ()

Poznámky

MemoryBarrier se vyžaduje jenom v systémech s více procesory se slabým řazením paměti (například systémem, který využívá víc procesorů Intel Itanium).MemoryBarrier is required only on multiprocessor systems with weak memory ordering (for example, a system employing multiple Intel Itanium processors).

Pro většinu účelů příkaz C# lock, Visual Basic SyncLock nebo třída Monitor poskytují snazší možnosti synchronizace dat.For most purposes, the C# lock statement, the Visual Basic SyncLock statement, or the Monitor class provide easier ways to synchronize data.

Platí pro