UInt32.Equals Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu nebo UInt32.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object or UInt32.

Přetížení

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

Equals(UInt32)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému UInt32.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified UInt32.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Objekt k porovnání s touto instancí.An object to compare with this instance.

Návraty

true, je-li obj instancí UInt32 a rovná se hodnotě této instance; v opačném případě false.true if obj is an instance of UInt32 and equals the value of this instance; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje metodu Equals.The following code example demonstrates the Equals method.

UInt32 myVariable1 = 20;
UInt32 myVariable2 = 20;

// Display the declaring type.
Console::WriteLine( "\nType of 'myVariable1' is '{0}' and value is : {1}", myVariable1.GetType(), myVariable1 );
Console::WriteLine( "Type of 'myVariable2' is '{0}' and value is : {1}", myVariable2.GetType(), myVariable2 );

// Compare 'myVariable1' instance with 'myVariable2' Object.
if ( myVariable1.Equals( myVariable2 ) )
   Console::WriteLine( "\nStructures 'myVariable1' and 'myVariable2' are equal" );
else
   Console::WriteLine( "\nStructures 'myVariable1' and 'myVariable2' are not equal" );
UInt32 myVariable1 = 20;
UInt32 myVariable2 = 20;

// Display the declaring type.
Console.WriteLine("\nType of 'myVariable1' is '{0}' and"+
   " value is :{1}",myVariable1.GetType(), myVariable1); 
Console.WriteLine("Type of 'myVariable2' is '{0}' and"+
   " value is :{1}",myVariable2.GetType(), myVariable2);

// Compare 'myVariable1' instance with 'myVariable2' Object.
if( myVariable1.Equals( myVariable2 ) )
  Console.WriteLine( "\nStructures 'myVariable1' and "+
     "'myVariable2' are equal");
else
  Console.WriteLine( "\nStructures 'myVariable1' and "+
     "'myVariable2' are not equal");
Dim myVariable1 As UInt32 = UInt32.Parse(20)
Dim myVariable2 As UInt32 = UInt32.Parse(20)

' Display the declaring type.
Console.WriteLine(ControlChars.NewLine + "Type of 'myVariable1' is '{0}' and" + _ 
     " value is :{1}", myVariable1.GetType().ToString(), myVariable1.ToString())
Console.WriteLine("Type of 'myVariable2' is '{0}' and" + _
   " value is :{1}", myVariable2.GetType().ToString(), myVariable2.ToString())
' Compare 'myVariable1' instance with 'myVariable2' Object.
If myVariable1.Equals(myVariable2) Then
  Console.WriteLine(ControlChars.NewLine + "Structures 'myVariable1' and" + _
   " 'myVariable2' are equal")
Else
  Console.WriteLine(ControlChars.NewLine + "Structures 'myVariable1' and" + _
     " 'myVariable2' are not equal")
End If

Poznámky pro volající

Řešení přetížení kompilátoru může pohlížet na zjevné rozdíly v chování dvou přetížení metod Equals(UInt32).Compiler overload resolution may account for an apparent difference in the behavior of the two Equals(UInt32) method overloads. Pokud je definován implicitní převod mezi obj argumentem a UInt32 a argument není zadán jako Object, kompilátory provádějí implicitní převod a volají metodu Equals(UInt32).If an implicit conversion between the obj argument and a UInt32 is defined and the argument is not typed as an Object, compilers perform an implicit conversion and call the Equals(UInt32) method. Jinak volají metodu Equals(Object), která vždy vrátí false, pokud jeho obj argument není UInt32 hodnota.Otherwise, they call the Equals(Object) method, which always returns false if its obj argument is not a UInt32 value. Následující příklad znázorňuje rozdíl v chování mezi přetíženími dvou metod.The following example illustrates the difference in behavior between the two method overloads. V případě hodnot Byte a UInt16 první porovnávání vrátí true, protože kompilátor automaticky provede rozšiřující převod a volá metodu Equals(UInt32), zatímco druhé porovnávání vrátí false, protože kompilátor volá metodu Equals(Object).In the case of Byte and UInt16 values, the first comparison returns true because the compiler automatically performs a widening conversion and calls the Equals(UInt32) method, whereas the second comparison returns false because the compiler calls the Equals(Object) method.

[! Code-CSharpSystem. UInt32. Equals # 1] [! Code-VBSystem. UInt32. Equals # 1][!code-csharpSystem.UInt32.Equals#1] [!code-vbSystem.UInt32.Equals#1]

Viz také

Equals(UInt32)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému UInt32.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified UInt32.

public:
 virtual bool Equals(System::UInt32 obj);
public bool Equals (uint obj);
override this.Equals : uint32 -> bool
Public Function Equals (obj As UInteger) As Boolean

Parametry

obj
UInt32

Hodnota, která se má porovnat s touto instancíA value to compare to this instance.

Návraty

true, pokud má obj stejnou hodnotu jako tato instance; v opačném případě false.true if obj has the same value as this instance; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda implementuje rozhraní System.IEquatable<T> a provádí mírně lepší než Equals(Object) metoda, protože není nutné převést parametr obj na objekt.This method implements the System.IEquatable<T> interface, and performs slightly better than the Equals(Object) method because it does not have to convert the obj parameter to an object.

Poznámky pro volající

Řešení přetížení kompilátoru může pohlížet na zjevné rozdíly v chování dvou přetížení metod Equals(UInt32).Compiler overload resolution may account for an apparent difference in the behavior of the two Equals(UInt32) method overloads. Pokud je definován implicitní převod mezi obj argumentem a UInt32 a argument není zadán jako Object, kompilátory provádějí implicitní převod a volají metodu Equals(UInt32).If an implicit conversion between the obj argument and a UInt32 is defined and the argument is not typed as an Object, compilers perform an implicit conversion and call the Equals(UInt32) method. Jinak volají metodu Equals(Object), která vždy vrátí false, pokud jeho obj argument není UInt32 hodnota.Otherwise, they call the Equals(Object) method, which always returns false if its obj argument is not a UInt32 value. Následující příklad znázorňuje rozdíl v chování mezi přetíženími dvou metod.The following example illustrates the difference in behavior between the two method overloads. V případě hodnot Byte a UInt16 první porovnávání vrátí true, protože kompilátor automaticky provede rozšiřující převod a volá metodu Equals(UInt32), zatímco druhé porovnávání vrátí false, protože kompilátor volá metodu Equals(Object).In the case of Byte and UInt16 values, the first comparison returns true because the compiler automatically performs a widening conversion and calls the Equals(UInt32) method, whereas the second comparison returns false because the compiler calls the Equals(Object) method.

[! Code-CSharpSystem. UInt32. Equals # 1] [! Code-VBSystem. UInt32. Equals # 1][!code-csharpSystem.UInt32.Equals#1] [!code-vbSystem.UInt32.Equals#1]

Platí pro