UInt32.MaxValue Pole

Definice

Představuje největší možnou hodnotu UInt32.Represents the largest possible value of UInt32. Toto pole je konstantní.This field is constant.

public: System::UInt32 MaxValue = 4294967295;
public const uint MaxValue = 4294967295;
val mutable MaxValue : uint32
Public Const MaxValue As UInteger = 4294967295

Hodnota pole

Příklady

Následující příklad používá pole MinValue a MaxValue k ověření, že hodnota Int64 spadá do rozsahu UInt32 typu před tím, než provede převod typu.The following example uses the MinValue and MaxValue fields to verify that an Int64 value is within the range of the UInt32 type before it performs a type conversion. Toto ověření zabrání OverflowException v době běhu.This verification prevents an OverflowException at run time.

long longValue = long.MaxValue / 2;
uint integerValue; 

if (longValue <= uint.MaxValue && 
  longValue >= uint.MinValue)
{  
  integerValue = (uint) longValue;
  Console.WriteLine("Converted long integer value to {0:n0}.", 
           integerValue);
}  
else
{
  uint rangeLimit;
  string relationship;
  
  if (longValue > uint.MaxValue)
  {
   rangeLimit = uint.MaxValue;
   relationship = "greater";
  }  
  else
  {
   rangeLimit = uint.MinValue;
   relationship = "less";
  }    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0:n0} is {1} than {2:n0}", 
           longValue, 
           relationship, 
           rangeLimit);
}    
Dim longValue As Long = Long.MaxValue \ 2
Dim integerValue As UInteger 

If longValue <= UInteger.MaxValue AndAlso _
  longValue >= UInteger.MinValue Then
  integerValue = CUInt(longValue)
  Console.WriteLine("Converted long integer value to {0:n0}.", _
           integerValue)
Else
  Dim rangeLimit As UInteger
  Dim relationship As String
  
  If longValue > UInteger.MaxValue Then
   rangeLimit = UInteger.MaxValue
   relationship = "greater"
  Else
   rangeLimit = UInteger.MinValue
   relationship = "less"
  End If    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0:n0} is {1} than {2:n0}.", _ 
           longValue, _
           relationship, _
           rangeLimit)
End If    

Poznámky

Hodnota této konstanty je 4 294 967 295; To znamená hexadecimální hodnotu 0xFFFFFFFF.The value of this constant is 4,294,967,295; that is, hexadecimal 0xFFFFFFFF.

Platí pro

Viz také