UInt32.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToType(Type, IFormatProvider) .For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
override this.System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Function ToType (type As Type, provider As IFormatProvider) As Object Implements IConvertible.ToType

Parametry

type
Type

Typ, na který se má převést tato UInt32 hodnotaThe type to which to convert this UInt32 value.

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace, která poskytuje informace specifické pro jazykovou verzi o formátu vrácené hodnoty.An IFormatProvider implementation that supplies culture-specific information about the format of the returned value.

Návraty

Object

Hodnota aktuální instance převedená na type .The value of the current instance, converted to type.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že UInt32 je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the UInt32 instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat static metodu ( Shared v Visual Basic) Convert.ChangeType .The recommended alternative is to call the static (Shared in Visual Basic) Convert.ChangeType method.

Platí pro