ValueTuple<T1>.ToString ValueTuple<T1>.ToString ValueTuple<T1>.ToString ValueTuple<T1>.ToString Method

Definice

Vrátí řetězec, který představuje hodnotu této ValueTuple<T1> instance.Returns a string that represents the value of this ValueTuple<T1> instance.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Řetězcové vyjádření této ValueTuple<T1> instance.The string representation of this ValueTuple<T1> instance.

Poznámky

Řetězec vrácený touto metodou má formu (Item1 –, kde Item1 – představuje Item1 hodnotu pole.The string returned by this method takes the form (Item1, where Item1 represents the value of the Item1 field. Pokud je nullhodnota pole, je reprezentována jako String.Empty.If the field value is null, it is represented as String.Empty.

Platí pro