ValueType.GetHashCode Metoda

Definice

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

32bitová podepsaná hodnota typu integer, která představuje hodnotu hash pro tuto instanciA 32-bit signed integer that is the hash code for this instance.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak GetHashCode lze metodu přepsat odvozenou hodnotou typu.The following example demonstrates how the GetHashCode method can be overridden by a derived value type.

public ref struct Complex
{
public:
  double m_Re;
  double m_Im;
  virtual bool Equals( Object^ ob ) override
  {
   if ( dynamic_cast<Complex^>(ob) )
   {
     Complex^ c = dynamic_cast<Complex^>(ob);
     return m_Re == c->m_Re && m_Im == c->m_Im;
   }
   else
   {
     return false;
   }
  }

  virtual int GetHashCode() override
  {
   return m_Re.GetHashCode() ^ m_Im.GetHashCode();
  }
};
public struct Complex
{
  public double m_Re;
  public double m_Im;

  public override bool Equals( object ob ){
    if( ob is Complex ) {
      Complex c = (Complex) ob;
      return m_Re==c.m_Re && m_Im==c.m_Im;
    }
    else {
      return false;
    }
  }

  public override int GetHashCode(){
    return m_Re.GetHashCode() ^ m_Im.GetHashCode();
  }
}
Public Structure Complex
  Private m_Re As Double
  Private m_Im As Double
    
  Public Overloads Function Equals(ob As Object) As Boolean
   If TypeOf ob Is Complex Then
     Dim c As Complex = CType(ob, Complex)
     Return m_Re = c.m_Re And m_Im = c.m_Im
   Else
     Return False
   End If
  End Function
  
  
  Public Overloads Function GetHashCode() As Integer
   Return m_Re.GetHashCode() ^ m_Im.GetHashCode()
  End Function

End Structure

Poznámky

GetHashCodeMetoda se vztahuje na typy odvozené z ValueType .The GetHashCode method applies to types derived from ValueType. Jedno nebo více polí odvozeného typu slouží k výpočtu návratové hodnoty.One or more fields of the derived type is used to calculate the return value. Pokud voláte metodu odvozeného typu GetHashCode , návratová hodnota pravděpodobně nebude vhodná pro použití jako klíč v zatřiďovací tabulce.If you call the derived type's GetHashCode method, the return value is not likely to be suitable for use as a key in a hash table. Kromě toho platí, že pokud se hodnota jednoho nebo více těchto polí změní, návratová hodnota může být nevhodná pro použití jako klíč v zatřiďovací tabulce.Additionally, if the value of one or more of those fields changes, the return value might become unsuitable for use as a key in a hash table. V obou případech zvažte vytvoření vlastní implementace GetHashCode metody, která přesněji představuje koncept kódu hash pro daný typ.In either case, consider writing your own implementation of the GetHashCode method that more closely represents the concept of a hash code for the type.

Další informace najdete v tématech Object.GetHashCode a System.Collections.Hashtable .For more information, see Object.GetHashCode, and System.Collections.Hashtable.

Poznámky k prostředí Windows RuntimeNotes for the Windows Runtime

Při volání GetHashCode metody ve struktuře prostředí Windows Runtime poskytuje výchozí chování pro typy hodnot, které nelze přepsat GetHashCode .When you call the GetHashCode method on a Windows Runtime structure, it provides the default behavior for value types that don't override GetHashCode. Toto je součást podpory, kterou .NET Framework poskytuje pro prostředí Windows Runtime (viz podpora .NET Framework pro aplikace pro Windows Store a prostředí Windows Runtime).This is part of the support that the .NET Framework provides for the Windows Runtime (see .NET Framework Support for Windows Store Apps and Windows Runtime). Prostředí Windows Runtime struktury nelze přepsat GetHashCode , i když jsou napsány v jazyce C# nebo Visual Basic, protože nemohou mít metody.Windows Runtime structures can't override GetHashCode, even if they're written with C# or Visual Basic, because they can't have methods. (Kromě toho struktury v samotném prostředí Windows Runtime nedědí ValueType .) Zdá se však, že existují ToString Equals metody, a, pokud je GetHashCode používáte v kódu C# nebo Visual Basic a .NET Framework poskytuje výchozí chování pro tyto metody.(In addition, structures in the Windows Runtime itself don't inherit ValueType.) However, they appear to have ToString, Equals, and GetHashCode methods when you use them in your C# or Visual Basic code, and the .NET Framework provides the default behavior for these methods.

Platí pro