Cache.Get(String) Metoda

Definice

Načte zadanou položku z Cache objektu.

public:
 System::Object ^ Get(System::String ^ key);
public object Get (string key);
member this.Get : string -> obj
Public Function Get (key As String) As Object

Parametry

key
String

Identifikátor položky mezipaměti, která se má načíst

Návraty

Object

Načtená položka mezipaměti, nebo null Pokud klíč nebyl nalezen.

Příklady

následující příklad ukazuje, jak načíst hodnotu uloženou v mezipaměti pro ovládací prvek serveru ASP.NET textový rámeček.

Cache.Get("MyTextBox.Value");

Cache.Get("MyTextBox.Value")

Platí pro

Viz také