HttpContext.Application Vlastnost

Definice

Získá HttpApplicationState objekt pro aktuální požadavek HTTP.Gets the HttpApplicationState object for the current HTTP request.

public:
 property System::Web::HttpApplicationState ^ Application { System::Web::HttpApplicationState ^ get(); };
public System.Web.HttpApplicationState Application { get; }
member this.Application : System.Web.HttpApplicationState
Public ReadOnly Property Application As HttpApplicationState

Hodnota vlastnosti

HttpApplicationState

HttpApplicationStatePro aktuální požadavek HTTP.The HttpApplicationState for the current HTTP request.

Pro získání HttpApplication objektu pro aktuální požadavek HTTP použijte ApplicationInstance .To get the HttpApplication object for the current HTTP request, use ApplicationInstance. (ASP.NET používá ApplicationInstance místo Application jako název vlastnosti pro odkazování na aktuální HttpApplication instanci, aby nedocházelo k záměně mezi ASP.NET a klasickými ASP.(ASP.NET uses ApplicationInstance instead of Application as a property name to refer to the current HttpApplication instance in order to avoid confusion between ASP.NET and classic ASP. V klasickém prostředí ASP Application odkazuje na globální slovník stavu aplikace.)In classic ASP, Application refers to the global application state dictionary.)

Platí pro

Viz také