Control.DesignMode Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda je ovládací prvek používán na návrhové ploše.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

protected public:
 property bool DesignMode { bool get(); };
protected internal bool DesignMode { get; }
member this.DesignMode : bool
Protected Friend ReadOnly Property DesignMode As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truePokud se ovládací prvek používá v Návrháři; v opačném případě false .true if the control is being used in a designer; otherwise, false.

Poznámky

DesignModeVlastnost se vrátí true k indikaci, že ovládací prvek je používán v kontextu návrháře.The DesignMode property returns true to indicate that the control is being used in the context of a designer. Vaše vlastní ovládací prvky mohou tuto vlastnost používat, pokud se chování při návrhu liší od chování za běhu.Your custom controls can use this property when design-time behavior is different than run-time behavior.

Platí pro

Viz také