Control.EndRenderTracing(TextWriter, Object) Metoda

Definice

Ukončí trasování dat pro vykreslování v době návrhu.Ends design-time tracing of rendering data.

protected:
 void EndRenderTracing(System::IO::TextWriter ^ writer, System::Object ^ traceObject);
protected void EndRenderTracing (System.IO.TextWriter writer, object traceObject);
member this.EndRenderTracing : System.IO.TextWriter * obj -> unit
Protected Sub EndRenderTracing (writer As TextWriter, traceObject As Object)

Parametry

writer
TextWriter

Objekt, který zapisuje data trasování.The object that writes trace data.

traceObject
Object

Objekt trasování.The trace object.

Platí pro