Control.OnLoad(EventArgs) Metoda

Definice

Vyvolá Load událost.Raises the Load event.

protected:
 virtual void OnLoad(EventArgs ^ e);
protected public:
 virtual void OnLoad(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnLoad (EventArgs e);
protected internal virtual void OnLoad (EventArgs e);
abstract member OnLoad : EventArgs -> unit
override this.OnLoad : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnLoad (e As EventArgs)
Protected Friend Overridable Sub OnLoad (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsObjekt, který obsahuje data události.The EventArgs object that contains the event data.

Příklady

// Override the OnLoad method to set _text to
// a default value if it is null.
protected override void OnLoad(EventArgs e)
{
  base.OnLoad(e);
  if (_text == null)
    _text = "Here is some default text.";
}
Protected Overrides Sub OnLoad(ByVal e As EventArgs)
  MyBase.OnLoad(e)
  If _text Is Nothing Then
    _text = "Here is some default text."
  End If
End Sub

Poznámky

ASP.NET volá tuto metodu pro vyvolání Load události.ASP.NET calls this method to raise the Load event. Pokud vyvíjíte vlastní ovládací prvek, můžete tuto metodu přepsat, aby se zajistilo další zpracování.If you are developing a custom control, you can override this method in order to provide additional processing. Pokud přepíšete tuto metodu, zavolejte metodu základního ovládacího prvku, OnLoad která upozorní předplatitele na událost.If you override this method, call the base control's OnLoad method to notify subscribers to the event.

Platí pro

Viz také