ControlCollection.Clear Metoda

Definice

Odebere všechny ovládací prvky z aktuálního objektu serverového ovládacího prvku ControlCollection .Removes all controls from the current server control's ControlCollection object.

public:
 virtual void Clear();
public virtual void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Overridable Sub Clear ()

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje přepsání Control.CreateChildControls metody a použití Clear metody k odstranění všech podřízených ovládacích prvků dříve v ControlCollection objektu.The following code example demonstrates overriding the Control.CreateChildControls method, and using the Clear method to delete all child controls previously in the ControlCollection object. V takovém případě je potřeba to udělat, aby se zastaralé objekty v ovládacím prvku ControlCollection nezobrazovaly nevhodně.In this case, you must do this so that outdated objects in your control's ControlCollection are not displayed inappropriately.

// Override to create repeated items.
protected override void CreateChildControls() {
  object o = ViewState["NumItems"];
  if (o != null) {
    // Clear any existing child controls.
    Controls.Clear();

    int numItems = (int)o;
    for (int i=0; i < numItems; i++) {
     // Create an item.
     RepeaterItem item = new RepeaterItem(i, null);
     // Initialize the item from the template.
     ItemTemplate.InstantiateIn(item);
     // Add the item to the ControlCollection.
     Controls.Add(item);
    }
  }
}
' Override to create repeated items.
Protected Overrides Sub CreateChildControls()
  Dim O As Object = ViewState("NumItems")
  If Not (O Is Nothing)
    ' Clear any existing child controls.
    Controls.Clear()

    Dim I As Integer
    Dim NumItems As Integer = CInt(O)
    For I = 0 To NumItems - 1
     ' Create an item.
     Dim Item As RepeaterItemVB = New RepeaterItemVB(I, Nothing)
     ' Initialize the item from the template.
     ItemTemplate.InstantiateIn(Item)
     ' Add the item to the ControlCollection.
     Controls.Add(Item)
    Next
  End If
End Sub

Poznámky

Tuto metodu použijte, chcete-li vyprázdnit vlastní ovládací prvek, ControlCollection Pokud přepíšete Control.CreateChildControls DataBind metody a.Use this method to empty a custom control's ControlCollection when you override the Control.CreateChildControls and DataBind methods. To udělejte při vývoji složených ovládacích prvků s ovládacími prvky nebo šablonou vázaných na data.Do this when you develop composite, templated controls or templated data-bound controls.

Platí pro

Viz také