IExpressionsAccessor.HasExpressions Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, jestli instance třídy, která implementuje toto rozhraní, má nějaké vlastnosti, které jsou svázané s výrazem.Gets a value indicating whether the instance of the class that implements this interface has any properties bound by an expression.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool HasExpressions { bool get(); };
public bool HasExpressions { get; }
member this.HasExpressions : bool
Public ReadOnly Property HasExpressions As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truemá-li ovládací prvek vlastnosti nastavené prostřednictvím výrazů; v opačném případě false .true if the control has properties set through expressions; otherwise, false.

Platí pro

Viz také