UserControl.Attributes Vlastnost

Definice

Získá kolekci všech párů názvů atributů a hodnot deklarovaných v tagu uživatelského ovládacího prvku v souboru. aspx.Gets a collection of all attribute name and value pairs declared in the user control tag within the .aspx file.

public:
 property System::Web::UI::AttributeCollection ^ Attributes { System::Web::UI::AttributeCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.AttributeCollection Attributes { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Attributes : System.Web.UI.AttributeCollection
Public ReadOnly Property Attributes As AttributeCollection

Hodnota vlastnosti

AttributeCollection

AttributeCollectionObjekt, který obsahuje všechny páry název a hodnota deklarované ve značce uživatelského ovládacího prvku.An AttributeCollection object that contains all the name and value pairs declared in the user control tag.

Atributy

Příklady

Následující příklad kódu používá vlastnost uživatelského ovládacího prvku Attributes pro přístup k Message atributu deklarovanému ve značce vlastního ovládacího prvku, který vytvořil uživatelský ovládací prvek na stránce, která ho obsahuje.The following code example uses the user control's Attributes property to access the Message attribute declared in the custom control tag that instantiated the user control on the page that contains it.

// Retrieve and display the 'Message' attribute tag 
// initialized in the .aspx code.
Response.Write("<b>Message tag value declared in the aspx file is : </b>" + myControl.Attributes["Message"]);
' Retrieve and display the 'Message' attribute tag 
' initialized in the .aspx code.
Response.Write("<b>Message tag value declared in the aspx file is : </b>" + myControl.Attributes("Message"))                    

Platí pro

Viz také