UserControl.InitializeAsUserControl(Page) Metoda

Definice

Inicializuje UserControl objekt, který byl vytvořen deklarativně.Initializes the UserControl object that has been created declaratively. Vzhledem k tomu, že existuje několik rozdílů mezi stránkami a uživatelskými ovládacími prvky, tato metoda zajistí správné inicializaci uživatelského ovládacího prvku.Since there are some differences between pages and user controls, this method makes sure that the user control is initialized properly.

public:
 void InitializeAsUserControl(System::Web::UI::Page ^ page);
public void InitializeAsUserControl (System.Web.UI.Page page);
member this.InitializeAsUserControl : System.Web.UI.Page -> unit
Public Sub InitializeAsUserControl (page As Page)

Parametry

page
Page

PageObjekt, který obsahuje uživatelský ovládací prvek.The Page object that contains the user control.

Příklady

V následujícím příkladu je volána InitializeAsUserControl metoda během Page_Init fáze zpracování žádosti.The following example calls the InitializeAsUserControl method during the Page_Init stage of request processing. V tomto případě je inicializována ze samotné stránky, ale můžete ji inicializovat z jiného ovládacího prvku a předat ID hodnotu vlastnosti obsahující stránky jako parametr pro tuto metodu.In this case it is initialized from the page itself, but you could initialize it from another control and pass the ID property value of the containing page as the parameter for this method.


// Initialize the UserControl object that has been created declaratively. 
myControl.InitializeAsUserControl(this);


' Initialize the UserControl object that has been created declaratively.
myControl.InitializeAsUserControl(Me)

Platí pro