BaseDataList.DataBind Metoda

Definice

Vytvoří vazby ovládacího prvku a všech jeho podřízených ovládacích prvků na zadaný zdroj dat.Binds the control and all its child controls to the specified data source.

public:
 override void DataBind();
public override void DataBind ();
override this.DataBind : unit -> unit
Public Overrides Sub DataBind ()

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít DataBind metodu k navázání zdroje dat k DataGrid ovládacímu prvku.The following code example demonstrates how to use the DataBind method to bind a data source to a DataGrid control.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language="C#" runat="server">
 
   ICollection CreateDataSource() 
   {
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;
 
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));
 
     for (int i = 0; i < 9; i++) 
     {
      dr = dt.NewRow();
 
      dr[0] = i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = 1.23 * (i + 1);
 
      dt.Rows.Add(dr);
     }
 
     DataView dv = new DataView(dt);
     return dv;
   }
 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
 
     if (!IsPostBack) 
     {
      // Load this data only once.
      ItemsGrid.DataSource= CreateDataSource();
      ItemsGrid.DataBind();
     }
   }
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>DataGrid Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>DataGrid Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="true"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle> 
 
   </asp:DataGrid>
 
  </form>
 
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language="VB" runat="server">
   Function CreateDataSource() As ICollection
    Dim dt As New DataTable()
    Dim dr As DataRow
    
    dt.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Int32)))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(String)))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(Double)))
    
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 8
      dr = dt.NewRow()
      
      dr(0) = i
      dr(1) = "Item " + i.ToString()
      dr(2) = 1.23 *(i + 1)
      
      dt.Rows.Add(dr)
    Next i
    
    Dim dv As New DataView(dt)
    Return dv
  End Function 'CreateDataSource


  Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
    
    If Not IsPostBack Then
      ' Load this data only once.
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource()
      ItemsGrid.DataBind()
    End If
  End Sub 'Page_Load
 
 </script>
 
<head runat="server">
  <title>DataGrid Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>DataGrid Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="true"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle> 
 
   </asp:DataGrid>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Poznámky

Použijte DataBind metodu pro svázání zdroje dat určeného DataSource vlastností s ovládacím prvkem pro výpis dat.Use the DataBind method to bind the data source specified by the DataSource property to the data listing control. Vytvořením vazby zdroje dat k ovládacímu prvku pro výpis dat se informace ve zdroji dat zobrazí v ovládacím prvku pro výpis dat.By binding the data source to a data listing control, the information in the data source is displayed in a data listing control.

DataBindMetoda je také běžně používána k synchronizaci zdroje dat a ovládacího prvku pro výpis dat po aktualizaci informací ve zdroji dat.The DataBind method is also commonly used to synchronize the data source and a data listing control after information in the data source is updated. To umožňuje, aby všechny změny ve zdroji dat byly aktualizovány také v ovládacím prvku pro výpis dat.This allows any changes in the data source to also be updated in a data listing control.

Pokud je zdroj dat pro ovládací prvek výpisu dat určen DataSourceID vlastností, není nutné volat DataBind metodu.If the data source for the data listing control is specified by the DataSourceID property, you do not need to call the DataBind method. ASP.NET volá tuto metodu automaticky pro svázání zadaného ovládacího prvku zdroje dat s ovládacím prvkem pro výpis dat.ASP.NET calls this method automatically to bind the specified data source control to the data listing control.

Platí pro

Viz také