BaseDataList.PrepareControlHierarchy Metoda

Definice

Nastaví hierarchii ovládacích prvků pro ovládací prvek vázaný na data.Sets up the control hierarchy for the data-bound control.

protected:
 abstract void PrepareControlHierarchy();
protected public:
 abstract void PrepareControlHierarchy();
protected abstract void PrepareControlHierarchy ();
protected internal abstract void PrepareControlHierarchy ();
abstract member PrepareControlHierarchy : unit -> unit
Protected MustOverride Sub PrepareControlHierarchy ()
Protected Friend MustOverride Sub PrepareControlHierarchy ()

Poznámky

Při dědění z je BaseDataList nutné implementovat PrepareControlHierarchy metodu pro přípravu hierarchie ovládacího prvku pro ovládací prvek vázaný na data.When you inherit from BaseDataList, you must implement the PrepareControlHierarchy method to prepare the control hierarchy for the data-bound control.

Platí pro

Viz také