DataKeyCollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definice

Zkopíruje všechny položky z DataKeyCollection objektu do zadaného Array objektu, počínaje zadaným indexem v Array objektu.Copies all the items from the DataKeyCollection to the specified Array object, starting at the specified index in the Array object.

public:
 virtual void CopyTo(Array ^ array, int index);
public void CopyTo (Array array, int index);
abstract member CopyTo : Array * int -> unit
override this.CopyTo : Array * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As Array, index As Integer)

Parametry

array
Array

Objekt založený na nule Array , který přijímá zkopírované položky z DataKeyCollection .A zero-based Array object that receives the copied items from the DataKeyCollection.

index
Int32

První pozice v zadaném Array objektu pro příjem zkopírovaného obsahu.The first position in the specified Array object to receive the copied contents.

Implementuje

Poznámky

Tuto metodu použijte ke zkopírování obsahu DataKeyCollection do zadaného System.Array objektu, počínaje zadaným indexem.Use this method to copy the contents of the DataKeyCollection into the specified System.Array object, starting at the specified index.

Poznámka

arrayParametr musí být objektem založeným na nule System.Array .The array parameter must be a zero-based System.Array object.

Platí pro

Viz také