DataKeyCollection.Count Vlastnost

Definice

Získá počet prvků v kolekci.Gets the number of items in the collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet prvků v kolekci.The number of items in the collection.

Implementuje

Poznámky

Pomocí Count vlastnosti určíte počet položek v kolekci.Use the Count property to determine the number of items in the collection. Tato vlastnost se obvykle používá při iteraci v kolekci k určení horní meze.This property is commonly used when iterating through the collection to determine the upper bound.

Platí pro