EntityDataSource.ContextType Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví typ, který ObjectContext používá EntityDataSource ovládací prvek.Gets or sets the typed ObjectContext used by the EntityDataSource control.

public:
 property Type ^ ContextType { Type ^ get(); void set(Type ^ value); };
public Type ContextType { get; set; }
member this.ContextType : Type with get, set
Public Property ContextType As Type

Hodnota vlastnosti

Type

Objekt, který je odvozen z ObjectContext .An object that derives from ObjectContext.

Implementuje

Poznámky

K ObjectContext použití EntityDataSource ovládacího prvku je možné přistupovat z ContextType Vlastnosti.The ObjectContext used by the EntityDataSource control can be accessed from the ContextType property. Další informace najdete v tématu Správa životního cyklu objektů (EntityDataSource) kontextu objektu.For more information, see Object Context Life-Cycle Management (EntityDataSource).

Platí pro