ObjectDataSource.Inserted Událost

Definice

Vyvolá se v případě Insert() , že byla operace dokončena.Occurs when an Insert() operation has completed.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceStatusEventHandler ^ Inserted;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceStatusEventHandler Inserted;
member this.Inserted : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceStatusEventHandler 
Public Custom Event Inserted As ObjectDataSourceStatusEventHandler 

Event Type

ObjectDataSourceStatusEventHandler

Poznámky

Zpracujte Inserted událost pro kontrolu hodnot návratové hodnoty nebo výstupních parametrů nebo k určení, zda byla výjimka vyvolána po Insert dokončení operace.Handle the Inserted event to examine the values of a return value or output parameters, or to determine whether an exception was thrown after an Insert operation has completed. Návratová hodnota, výstupní parametry a vlastnosti zpracování výjimek jsou k dispozici z ObjectDataSourceStatusEventArgs objektu, který je přidružen k události.The return value, output parameters, and exception handling properties are available from the ObjectDataSourceStatusEventArgs object that is associated with the event.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Platí pro

Viz také