WebControl.Style Vlastnost

Definice

Získá kolekci textových atributů, které budou vykresleny jako atribut style na vnější značce ovládacího prvku webového serveru.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

public:
 property System::Web::UI::CssStyleCollection ^ Style { System::Web::UI::CssStyleCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.CssStyleCollection Style { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Style : System.Web.UI.CssStyleCollection
Public ReadOnly Property Style As CssStyleCollection

Hodnota vlastnosti

CssStyleCollection

CssStyleCollectionKterý obsahuje atributy stylu HTML pro vykreslení na vnější značce ovládacího prvku webového serveru.A CssStyleCollection that contains the HTML style attributes to render on the outer tag of the Web server control.

Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít Style vlastnost pro skrytí nebo zobrazení Label ovládacího prvku na stránce.The following example illustrates how to use the Style property to hide or display a Label control on a page.

Poznámka

Následující ukázka kódu používá model kódu v jednom souboru a nemusí fungovat správně, pokud je zkopírován přímo do souboru kódu na pozadí.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Tato ukázka kódu musí být zkopírována do prázdného textového souboru s příponou. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Další informace o modelu webového formuláře naleznete v tématu ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
  void Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
  {
    if (Label1.Style["visibility"] == "hidden")
      Label1.Style["visibility"] = "show";
    else
      Label1.Style["visibility"] = "hidden";
  }
 
</script>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>Style Property of a Web Control</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
 
    <h3>Style Property of a Web Control</h3>
 
    <asp:Label id="Label1" Text="This is a label control." 
      BorderStyle="Solid" runat="server"/>

    <p>
      <asp:Button id="Button1" 
        Text="Click to hide or unhide the label"
        OnClick="Button1_Click" runat="server"/>
    </p>

  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
  Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    If Label1.Style("visibility") = "hidden" Then
      Label1.Style("visibility") = "show"
    Else
      Label1.Style("visibility") = "hidden"
    End If
  End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>Style Property Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
 
    <h3>Style Property of a Web Control</h3>
 
    <asp:Label id="Label1" Text="This is a label control." 
      BorderStyle="Solid" runat="server"/>

    <p>
      <asp:Button id="Button1" Text="Click to hide or unhide the label"
        OnClick="Button1_Click" runat="server"/>
    </p>

  </div>
  </form>
</body>
</html>

Poznámky

Pomocí Style kolekce můžete spravovat atributy stylu vygenerované v vnější značce ovládacího prvku webového serveru.Use the Style collection to manage the style attributes rendered in the outer tag of the Web server control. Tato vlastnost se vykreslí ve všech prohlížečích pro všechny ovládací prvky.This property will render on all browsers for all controls.

Poznámka

Prohlížeče, které nepodporují atributy stylu, budou ignorovat vykreslený kód HTML.Browsers that do not support style attributes will ignore the rendered HTML.

Všechny hodnoty stylu nastavené prostřednictvím vlastností stylu silného typu (například BackColor="Red" ) budou automaticky přepisovat odpovídající hodnotu v této kolekci.Any style values set through the strongly typed style properties (for example, BackColor="Red") will automatically override a corresponding value in this collection.

Hodnoty nastavené v této kolekci se automaticky neprojeví ve vlastnostech stylu silného typu.Values set in this collection are not automatically reflected by the strongly typed style properties.

Platí pro

Viz také