WizardStepCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definice

Určuje hodnotu indexu, která představuje pozici zadaného objektu v kolekci.Determines the index value that represents the position of the specified object in the collection.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

Objekt, který chcete v kolekci vyhledat.The object to search for in the collection.

Návraty

Int32

Hodnota indexu zadaného objektu v kolekciThe index value of the specified object in the collection.

Implementuje

Platí pro