ItemCollection.Add(Object) Metoda

Definice

Přidá položku do ItemCollection .Adds an item to the ItemCollection.

public:
 virtual int Add(System::Object ^ newItem);
public int Add (object newItem);
abstract member Add : obj -> int
override this.Add : obj -> int
Public Function Add (newItem As Object) As Integer

Parametry

newItem
Object

Položka, která má být přidána do kolekceThe item to add to the collection.

Návraty

Int32

Index založený na nule, na kterém je objekt přidán, nebo-1, pokud položku nelze přidat.The zero-based index at which the object is added or -1 if the item cannot be added.

Implementuje

Výjimky

Kolekce je v režimu ItemsSource.The collection is in ItemsSource mode.

Platí pro

Viz také