ItemCollection.CanSort Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda toto zobrazení kolekce podporuje řazení.Gets a value that indicates whether this collection view supports sorting.

public:
 virtual property bool CanSort { bool get(); };
public override bool CanSort { get; }
member this.CanSort : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanSort As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud toto zobrazení podporuje řazení; v opačném případě false .true if this view support sorting; otherwise, false. Výchozí hodnota je true.The default value is true.

Poznámky

Tato vlastnost slouží ke kontrole, zda tato kolekce podporuje řazení před použitím SortDescriptions vlastnosti pro přidání SortDescription objektů.Use this property to check whether this collection supports sorting before using the SortDescriptions property to add SortDescription objects.

Platí pro